Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com

Giới thiệu chung về luật trẻ em

Luật Trẻ em (Luật số 102/2016/QH13) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 05/4/2016 tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2017. Luật Trẻ em năm 2016 với nhiều quy định mới tiến bộ về chế độ, chính sách chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và đề cao, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình và toàn xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị của toàn hệ thống trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho công tác bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy việc thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em Việt Nam và hài hòa với Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.

S Project tổng hợp