Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com

Những mốc thời gian then chốt trong Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em

Công ước Quốc tế đã có những điều chỉnh theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo trẻ em có được những quyền lợi tốt nhất. Tại bài viết này, S cung cấp những dấu ấn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển công ước quốc tế về quyền trẻ em.

Trong mọi xã hội, trẻ em luôn là đối tượng được Nhà nước và cả xã hội dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt, bởi đó là thế hệ tương lai của mỗi quốc gia và của nhân loại. Chính vì vậy, việc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển dần dần và đi tới sự phát triển một cách toàn diện về nhân cách, về lối sống, về nhận thức…

Công ước quốc tế về quyền trẻ em năm 1989 là điều ước quốc tế đa phương phản ánh tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ quyền trẻ em cũng như sự quan tâm của các quốc gia đối với thế hệ trẻ. Lần đầu tiên, Công ước về quyền trẻ em đã khái quát được các khía cạnh của quyền trẻ em và xác định rõ nghĩa vụ của các quốc gia trong việc bảo đảm quyền của trẻ em và mỗi quan hệ giữa quyền trẻ em với quyền con người nói chung. Dưới đây là những cột mốc đáng chú ý về sự ra đời của Công ước này.

S Project