Need help?

+84 976 132 697 gdgt.sproject@gmail.com

Quyền trẻ em trong quy định của các bản Hiến pháp qua các giai đoạn

“Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ví trẻ em như búp nụ đáng được yêu thương, bảo vệ hàng đầu. Chính vì vậy, trẻ em luôn được quan tâm đặc biệt ở bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào và tại các bản Hiến pháp của nước ta luôn dành những mục riêng cho quyền trẻ em. 

 

Tại Tiết a mục 1 Điều 1 Quyết định số 267/QĐ-TTg, ngày 22/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 có viết: “Tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó tất cả trẻ em đều được bảo vệ. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, tạo cơ hội để các em được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển”.

Đó là những mục tiêu của Đảng và nhà nước cũng như toàn dân trong việc phát triển trẻ em tốt nhất. Không chỉ lo tập trung phát triển kinh tế, nhà nước CHXHCN Việt Nam vẫn luôn ban hành những chính sách, văn bản luật trực tiếp đến bảo vệ quyền trẻ em đặc biệt là Hiến pháp – bộ luật CƠ BẢN và có hiệu lực pháp lý cao nhất của mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam, quyền trẻ em đã được hiến định từ Hiến pháp năm 1946 – bản hiến pháp đầu tiên của đất nước. Cụ thể tại điều 14 quy định: “Những người công dân già cả hoặc tàn tật không làm được việc thì được giúp đỡ. Trẻ con được săn sóc về mặt giáo dưỡng”.

Trong bản hiến pháp năm 1992, quyền trẻ em được chế định trong điều 40: “Nhà nước, xã hội, gia đình và công dân có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; thực hiện chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình” và được hàm chứa trong một số điều khác như điều 65: “Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục”.

Tuy nhiên bản Hiến pháp năm 2013 mới là bước tiến lớn trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân về vị trí, vai trò của Hiến pháp trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện về quyền trẻ em. Điều đó được thể hiện trong khoản 1 điều 37: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”.

S Project